2009-11-20
Dwudzieste urodziny Konwencji o prawach dziecka

20 listopada 2009 r. mija 20 lat odkąd została uchwalona Konwencja o prawach dziecka. Konwencja o prawach dziecka jest dokumentem, w którym spisane są wszystkie prawa dzieci. Jej celem jest zapewnienie dzieciom przynajmniej podstawowych standardów wychowania, opieki i ochrony. Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych zapisów prawa międzynarodowego na świecie -  obowiązuje w niemal wszystkich państwach.

Polska w znacznym stopniu przyczyniła się do uchwalenie Konwencji przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Już w 1978 roku polscy reprezentanci przedstawili Komisji Praw Człowieka ONZ pierwszy projekt zapisów Konwencji.

Konwencja o Prawach Dziecka jednoznacznie chroni dzieci przed wszelkimi formami przemocy fizycznej (artykuł 19) oraz przed poniżającym traktowaniem i karaniem (artykuł 37).

Zasady Ogólne Konwencji o Prawach Dziecka, które leżą u podstaw stanowiska przeciwnego karom fizycznym, stanowią, że we wszystkich działaniach dotyczących dzieci sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka (artykuł 3), a także uznają niezbywalne prawo każdego dziecka do życia i rozwoju (artykuł 6) oraz prawo do ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji (artykuł 2).

Państwo polskie na mocy Konwencji zobowiązane jest do ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku

Jednym z zadań Fundacji Dzieci Niczyje jest ochrona praw dzieci w Polsce.

Zobacz treść Konwencji o prawach dziecka