2009-06-15
Zostań ambsadorem kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"!

Działania kampanii realizowane będą do końca roku 2009.

W 2001 roku w całej Polsce realizowane były działania kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia oraz Fundację Dzieci Niczyje. Kampania miała wymiar kampanii medialnej oraz lokalnych działań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w które włączyła się większość gmin w Polsce.

Głównym celem drugiego etapu kampanii jest przeciwdziałanie stosowaniu kar fizycznych wobec dzieci w Polsce - uświadomienie negatywnych konsekwencji bicia dzieci oraz promowanie metod wychowawczych alternatywnych do kar fizycznych.
Kampania „Dzieciństwo bez przemocy” towarzyszy procesowi nowelizacji polskiego prawa wprowadzającej zakaz stosowania wszelkich form kar fizycznych wobec dzieci.
Organizatorzy, partnerzy, patroni i ambasadorzy kampanii sprzeciwiają  się fizycznemu karaniu dzieci. Stanowisko to bazuje na wiedzy dotyczącej wpływu tego rodzaju kar na dzieci oraz poszanowaniu praw człowieka zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji ONZ o Prawach Dziecka.

Kampania adresowana jest głównie do rodziców oraz do profesjonalistów, którzy mogą podejmować działania edukacyjne prowadzące do wyeliminowania kar fizycznych w rodzinie.

W ramach kampanii medialnej w 2009 r. w telewizji, radiu i prasie pojawią się przekazy adresowane do rodziców. Ponadto do końca 2009 r. organizacje i instytucje z całej Polski – ambasadorzy kampanii – realizować będą lokalne działania skierowane do rodziców. Trafią do nich wysokonakładowe materiały edukacyjne promujące wychowanie bez bicia oraz oferta szkoleń i wsparcia.
Dzięki współpracy organizatorów kampanii, władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich instytucji i osób, którym bliska jest idea kampanii, informacje o dzieciństwie bez przemocy trafią do wszystkich rodziców polskich dzieci. We wszystkich przedszkolach w Polsce zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne dla rodziców oraz dostępne będą materiały kampanijne.
Na stronie internetowej www.dziecinstwobezprzemocy.pl  rodzice znajdą wiele informacji dotyczących wychowywania dzieci bez bicia, ambasadorzy kampanii uzyskają dostęp do propozycji lokalnych działań oraz scenariuszy zajęć edukacyjnych dla rodziców promujących wychowanie bez przemocy.

Zapraszamy do przyłączenia się do kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” 2009 wszystkie organizacje i instytucje, które chcą promować wychowanie dzieci bez bicia!

Zgłoszenia do grona ambasadorów kampanii wraz z deklaracją planowanych działań można wypełnić tutaj.