2010-05-24
Apel Fundacji Dzieci Niczyje

Apel Fundacji Dzieci Niczyje do polskich parlamentarzystów i polskiego rządu o wprowadzenie systemu regulacji dotyczących seksualnego wykorzystywania dzieci.

 

Uznając, że:

- każde dziecko ma prawo do zapewnienia mu przez rodzinę, społeczeństwo oraz państwo ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym, a także wszelkimi formami niegodziwego traktowania w celach seksualnych,

- doświadczenia wykorzystywania seksualnego mają destrukcyjny wpływ na zdrowie i rozwój psychospołeczny dziecka,

- zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i niegodziwemu ich traktowaniu 

w celach seksualnych oraz zwalczanie tych zjawisk wymaga – ze względu na niepokojącą skalę problemu – współpracy interdyscyplinarnej oraz współpracy na szczeblu międzynarodowym,

 

postulujemy jak najszybszą ratyfikację przez Parlament RP Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przyjętej przez Komitet Ministrów w dniu 12 lipca 2007 r., a podpisanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 25 października 2007 r.

 

W celu kompleksowego wdrożenia zapisów Konwencji do polskiego systemu prawnego postulujemy podjęcie działań i wprowadzenie zmian legislacyjnych na rzecz:

1. Wprowadzenia prawnego wymogu zaświadczania o niekaralności za popełnienie przestępstw seksualnych na szkodę dzieci wobec osób mających w swojej pracy regularny kontakt z dziećmi.

2. Dostarczenia osobom mającym w swojej pracy regularny kontakt z dziećmi odpowiedniej wiedzy dotyczącej problemu seksualnego wykorzystywania dzieci, identyfikacji takich przypadków oraz możliwości podejmowania interwencji.

3. Dostarczenia dzieciom, w trakcie edukacji, informacji o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem seksualnym oraz sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami, dostosowanych do możliwości zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju. 

4. Udzielania ofiarom seksualnego wykorzystywania doraźnej lub długoterminowej pomocy w powrocie do zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapewnienia niezbędnego wsparcia dla ich bliskich oraz dla osób sprawujących nad nimi pieczę.