2009-06-23
Bite dzieci widzą świat inaczej...
  •  61% Polaków dopuszcza stosowanie kar fizycznych wobec dzieci

 

  • 69% rodziców wymienia klapsy jako karę wobec dzieci, którą stosują najczęściej

 

  • 50% Polaków popiera  wprowadzenie prawnego zakazu stosowania wszelkich kar fizycznych wobec dzieci. Blisko 90% zwolenników zakazu uważa, że powinien on dotyczyć bicia ręką lub przedmiotami, a tylko 34% popiera zakaz klapsów. (z badań Millward Brown SMG/KRC, przeprowadzonych pro bono na potrzeby kampanii w 2008 roku)


23 czerwca 2009 ruszył drugi etap ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”, której celem jest przeciwdziałanie stosowaniu kar fizycznych wobec dzieci. Organizatorami akcji pod hasłem „Bite dzieci widzą świat inaczej” są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem kampanii jest Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia IPZ, a patronuje jej PARPA, która osiem lat temu zainicjowała pierwszy etap „Dzieciństwa bez przemocy”.

Głównym celem drugiego etapu kampanii jest uświadomienie negatywnych konsekwencji bicia dzieci oraz promowanie metod wychowawczych alternatywnych do kar fizycznych. Adresatami działań prowadzonych w ramach „Dzieciństwa bez przemocy” są rodzice oraz profesjonaliści, którzy mogą podejmować działania edukacyjne prowadzące do wyeliminowania kar fizycznych w rodzinie.

Kampania „Dzieciństwo bez przemocy” towarzyszy procesowi nowelizacji polskiego prawa wprowadzającej zakaz stosowania wszelkich form kar fizycznych wobec dzieci. Organizatorzy, partnerzy, patroni i ambasadorzy kampanii sprzeciwiają  się fizycznemu karaniu dzieci. Stanowisko to bazuje na wiedzy dotyczącej wpływu tego rodzaju kar na dzieci oraz poszanowaniu praw człowieka zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji ONZ o Prawach Dziecka.

W ramach kampanii medialnej do końca lipca 2009 roku w telewizji, radiu i prasie pojawią się przygotowane przez agencję McCann Erickson przekazy adresowane do rodziców. Ponadto do końca 2009 r. organizacje i instytucje z całej Polski – ambasadorzy kampanii – realizować będą lokalne działania skierowane do rodziców. Trafią do nich wysokonakładowe materiały edukacyjne promujące wychowanie bez bicia oraz oferta szkoleń i wsparcia.

Rejestracja ambasadorów oraz informacje o kampanii dostępne są na stronie internetowej www.dziecinstwobezprzemocy.pl, stworzonej przez 3e Software House & Interactive Agency przy współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje. Agencja 3e zapewniła portalowi dynamikę – wyposażyła go w moduły odtwarzające obraz i dźwięk. Serwis zawiera informacje dotyczące wychowywania dzieci bez bicia - przeznaczone dla rodziców i profesjonalistów, a ambasadorzy kampanii mają tu dostęp do propozycji lokalnych działań oraz scenariuszy zajęć edukacyjnych promujących wychowanie bez przemocy. Portal prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje.

Działania kampanii realizowane będą do końca 2009 roku.

 

Materiały dla mediów >>