Organizatorzy i partnerzy

Organizatorzy kampanii:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie skierowane są na wszystkie kategorie ofiar, a więc na kobiety, mężczyzn, dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.
W 2008 roku szczególną uwagę zwrócono na problem krzywdzenia dzieci  i podjęto następujące działania w tym zakresie:
1. Opracowano Raport – Krzywdzenie dzieci w Polsce;
2. Zlecono firmie TNS OBOP przeprowadzenie ogólnopolskich badań dotyczących skali zjawiska krzywdzenia dzieci w Polsce;
3. Zorganizowano ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy    w rodzinie skierowaną na ochronę dzieci przed krzywdzeniem.
Raport dotyczący krzywdzenia dzieci w Polsce został sporządzony na podstawie informacji uzyskanych z resortów zaangażowanych w tematykę związaną z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci, jak  również w oparciu o dane dotyczące działań samorządów gminnych  i powiatowych uzyskane za pośrednictwem wojewodów.  Szczegółowe informacje na temat wyników badań zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl.

Fundacja Dzieci Niczyje (FDN)
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku. Jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest kompleksowa ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielana jest pomoc psychologiczna, medyczna i prawna dla dzieci - ofiar krzywdzenia i ich opiekunów. Fundacja Dzieci Niczyje działa także na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych  w charakterze świadków. Ponadto, FDN prowadzi programy profilaktyki krzywdzenia dzieci przez dorosłych oraz rówieśników, m.in. program przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie, program wsparcia rodziców przeżywających trudności w wychowaniu dzieci oraz program pomocy telefonicznej dla dzieci. W ramach działania Fundacji organizowane są specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Fundacja prowadzi badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowanych działań.

 

Patron kampanii:
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(PARPA)
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest specjalistyczną agendą rządową łączącą profesjonalną działalność usługową (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.) z zadaniami administracyjno-koordynacyjnymi (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, interwencje, opracowywanie standardów usług, zlecanie i finansowanie zadań, prowadzenie baz danych). Agencja jest państwową jednostką budżetową. Środki finansowe na zadania realizowane przez nią znajdują się w strukturze budżetu Ministra Zdrowia. Większość działań prowadzonych lub koordynowanych przez Agencję finansowana jest w formie dotacji dla organizacji pozarządowych lub zakupu usług specjalistycznych. Głównym celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych. Jednym z programów realizowanych przez PARPA jest rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych.

 

Partner kampanii:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ
02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13 (wejście od ul. Sierpińskiego)
tel. (022) 823-96-64, (022) 824-25-01,  www.niebieskalinia.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 1995 roku realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, takie jak:

Poradnia telefoniczna – Warszawska „Niebieska Linia" (022) 668 70 00, czynna w dni powszednie od 14.00 do 22.00; Poradnia Środowiskowa "Niebieska Linia" (konsultacje psychologiczne, wychowawcze, prawne, socjalne, psychiatryczne); Poradnia prawna (porady bezpośrednie, telefoniczne, mailowe, ekspertyzy i opinie) ; Poradnia e-mailowa poradnia@niebieskalinia.pl ; Szkolenia i staże (m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) ; Centrum Informacyjne o Przemocy w Rodzinie (badania, statystyki,publikacje); Program "Starszy Pan, Starsza Pani" ; Obsługa i rozwój Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - w tym projekt "Niebieska Sieć - regionalnych liderów Niebieskiej Linii" ; Wydawanie dwumiesięcznika „Niebieska Linia” poświęconego problematyce przemocy www.pismo.niebieskalinia.pl

Niebieska Linia prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (z terenu woj. mazowieckiego). Ośrodek działa w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.