Nasze stanowisko wobec kar fizycznych

Organizatorzy, partnerzy, patroni i ambasadorzy kampanii sprzeciwiają się fizycznemu karaniu dzieci. Stanowisko to bazuje na wiedzy o wpływie tego rodzaju kar na dzieci oraz poszanowaniu praw człowieka zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Bicie dzieci stanowi naruszenie praw człowieka, a zwłaszcza prawa do poszanowania godności każdego człowieka oraz jego integralności fizycznej, a także do równości wobec prawa – zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Konwencja o Prawach Dziecka jednoznacznie chroni dzieci przed wszelkimi formami przemocy fizycznej (artykuł 19) oraz przed poniżającym traktowaniem i karaniem (artykuł 37).
Zasady Ogólne Konwencji o Prawach Dziecka, które leżą u podstaw stanowiska przeciwnego karom fizycznym, stanowią, że we wszystkich działaniach dotyczących dzieci sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka (artykuł 3), a także uznają niezbywalne prawo każdego dziecka do życia i rozwoju (artykuł 6) oraz prawo do ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji (artykuł 2).
 Państwo polskie na mocy Konwencji zobowiązane jest do ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku.

Realizując powyższe zobowiązania Państwo polskie powinno wprowadzić prawny zakaz stosowania jakichkolwiek kar fizycznych wobec dzieci.
Zmianom  prawa powinna towarzyszyć społeczna kampania edukacyjna połączona z profesjonalnymi szkoleniami w zakresie pozytywnego kierowania zachowaniami dzieci, adresowanymi do rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz innych osób odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi.