Dlaczego rodzice biją swoje dzieci?

Rodzice biją swoje dzieci  w wyniku działania czynników psychologicznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Do najczęstszych przyczyn stosowania przemocy wobec dzieci zalicza się:
- stres
- niskie poczucie kompetencji wychowawczych rodziców
- poczucie bezradności
- nieznajomość lub nieumiejętność stosowania alternatywnych form wychowania dziecka
- tradycję i przyzwolenie społeczne na stosowanie kar cielesnych
- doświadczanie przemocy w dzieciństwie