Raport z badań

Badania na potrzeby kampanii: ""Bicie dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków" przeprowadziła pro bono firma Millward Brown SMG/KRC w 2008 roku.

Pobierz raport z badań (pdf, 216 kB)

PODSUMOWANIE

Ocena skali i dynamiki bicia dzieci w Polsce

 • 31% dorosłych Polaków sądzi, iż kary fizyczne są doświadczeniem więcej niż połowy dzieci w Polsce.
 • Znaczna część społeczeństwa uznaje przy tym, iż niektóre formy krzywdzenia dzieci ciągle się nasilają i w ostatniej dekadzie nastąpił ich znaczny wzrost. Stosowanie przez rodziców kar fizycznych wobec dzieci to, według 46% badanych, zjawisko ciągle rosnące. 20% uznaje jednak, że stopniowo maleje w ostatnich latach.


Przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych

 • Opinie na temat dopuszczalności stosowania kar fizycznych wobec dzieci polaryzują polskie społeczeństwo. 16% badanych uważa, że kary takie są dopuszczalne, a decyzję o ich stosowaniu pozostawia rodzicom. 45% twierdzi, iż generalnie, nie powinno się bić dzieci, ale pewne sytuacje usprawiedliwiają takie zachowanie rodziców. Jedna trzecia Polaków (32%) to zdecydowani przeciwnicy bicia dzieci.
 • Przeciwnicy kar fizycznych chcieliby mieć po swojej stronie prawo. Więcej jest w naszym społeczeństwie zwolenników wprowadzenia prawnego zakazu stosowania wobec dzieci wszelkich kar fizycznych (50%) niż przeciwników (33%).  Prawny zakaz stosowania wszelkich kar fizycznych znajduje wyższe poparcie wśród kobiet, ludzi młodych, osób posiadających wykształcenie wyższe niż średnie.
 • Zdecydowana większość (ok. 90%) zwolenników prawnego zakazu bicia dzieci postuluje objęcie nim surowych kar fizycznych, takich jak bicie przedmiotami, silne bicie ręką lub uderzenie w twarz. Jedynie jedna trzecia badanych (34%) byłoby skłonna zakazać również stasowanie klapsów.
 • Jedynie 2% tych badanych, którzy popierają prawny zakaz bicia dzieci uważa, iż nie powinien on zakładać ukarania rodziców nie przestrzegających tej regulacji prawnej. Większość badanych postuluje zastosowanie środków wychowawczo-kontrolnych wobec rodziców bijących swoje dzieci (nadzór kuratora – 36%, terapia – 28%). 5% zamknęło by ich w więzieniu. 10% postuluje w takich sytuacjach zabranie dzieci do rodziny zastępczej.


Podejmowanie interwencji

 • Bicie pasem, silne bicie ręką lub uderzenie w twarz nie są społecznie akceptowane – 90% badanych uznaje, że potrzebna jest w takich sytuacjach interwencja osób trzecich w sprawy rodziny. Znacząco inne są natomiast postawy wobec karcenia dzieci klapsem. W takiej sytuacji 60% badanych przyznaje rodzicom prawo do dyscyplinowania dzieci i nie dopuszcza interwencji w ich zachowania.
 • Większość badanych (67%), którzy podejrzewali lub wiedzieli o biciu dziecka przez rodzica nie podjęło w takiej sytuacji żadnych działań. W połowie przypadków spowodowane było to brakiem pewności, że ich podejrzenia są słuszne. 15% badanych obawiało się reakcji rodziców, tyle samo nie chciało się mieszać w nie swoje sprawy. 13% badanych deklaruje, iż akceptowali sytuację, której byli świadkami, ponieważ uznają prawo rodzica do fizycznego karania dziecka.


Doświadczenia badanych dotyczące krzywdzenia w dzieciństwie

 • 60% badanych pamięta, że chociaż raz dostali lanie w dzieciństwie. Co piątemu z nich (19%) zdarzyło się to wiele razy. Doświadczenia takie częściej deklarowali starsi respondenci oraz ci, w których rodzinach nadużywano alkoholu.
 • W grupie osób, które doświadczyły w młodości kar fizycznych, tylko 8% oceniło, że kary te negatywnie wpłynęły na ich dalsze życie, 32% osób uznało, że nie miały żadnego wpływu, a  43%, że miały wpływ pozytywny – „wyszło im na dobre”. Nie potrafiło dokonać jednoznacznej oceny 17% osób.
   

Doświadczenia badanych w roli rodzica

 • 27% respondentów nigdy nie uderzyło swojego dziecka.
 • Karą, którą badani najczęściej stosowali w wychowaniu swoich dzieci, było karcenie klapsem – 69% rodziców dyscyplinowało dzieci w ten sposób. Użycie pasa w wymierzaniu kary fizycznej to doświadczenie 19% badanych. 7%  z nich uderzyło swoje dziecko w twarz.
 • 6% badanych przyznało, że zdarzyło im się poważnie pobić dziecko, tak, że konsekwencją bicia był uraz fizyczny.